ساعات کار 7:15 الی 14:15

پیش بینی مدت زمان انجام کار برای هر واحد
1- دفتر فرماندار 15 دقیقه
2-معاونت سیاسی 10 دقیقه
3- واحد بازرسی 10 دقیقه
4- واحد عمرانی 10 دقیقه
5- روابط عمومی 10 دقیقه
6- دبیرخانه 5 دقیقه
 لازم به ذکر می باشد تمامی خدمات در فرمانداری بصورت رایگان می باشد ودر صورت هرگونه اخذ وجه به واحد بازرسی و رسیدگی شکایات مراجعه فرمایید